direct naar inhoud van 4.6 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

4.6 Waterhuishouding

Het plangebied Malkenschoten - Kayersmolen ligt in het bestaand stedelijk gebied van Apeldoorn. Het plangebied is circa 297 ha groot en bestaat grotendeels uit kantoren en bedrijven. Het plangebied bevindt zich niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

4.6.1 Grondwater

Er is in het plangebied geen grondwateroverlast die leidt tot problemen. Het plangebied ligt deels in de in het provinciale Streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Dit houdt in dat door klimaatverandering de grondwaterstanden in delen van het plangebied mogelijk tot 30 cm kunnen stijgen.

4.6.2 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied zijn de volgende oppervlaktewateren aanwezig.

 • Aan de zuidzijde van het plangebied liggen vier vijvers waarop (een deel van) het hemelwater van de gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels afvoert. Deze vijvers zijn via duikers met elkaar verbonden en voeren af op het Apeldoorns Kanaal.
 • Ook aan de noordzijde van het plangebied liggen twee vijvers die zijn bedoeld voor de opvang van water uit het gescheiden rioolstelsel. De vijvers zijn via duikers met elkaar verbonden en voeren via een duiker af op de Zwaanspreng.
 • In het westen van het plangebied ligt een overstortvijver, bedoeld voor de opvang van overtollig water uit het gemengde stelsel. De vijver kan een teveel aan water via een duiker afvoeren op de Zwaanspreng.
 • Aan de noordzijde van het plangebied loopt de Zwaanspreng. De Zwaanspreng ontspringt ten westen van het plangebied en mondt uit in het Apeldoorns Kanaal. De Zwaanspreng is door Provincie Gelderland aangewezen als SED-water (Specifieke Ecologische Doelstellingen). De opgave voor dit type water is vooral het herstel van de natuurwaarden, maar ook de bescherming daarvan.
  In voorliggend bestemmingsplan is de Zwaanspreng opgenomen in de bestemming 'Water'. Daarnaast is een op bescherming gerichte dubbelbestemming opgenomen.
 • De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door het Apeldoorns Kanaal. Het zuidelijke gedeelte, tot aan de monding van de Zwaanspreng, maakt onderdeel uit van een natte ecologische verbindingszone.

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen (nadelige) gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving. Wel moet met toekomstige wijzigingen rekening gehouden worden met de bescherming en het herstel van de natuurwaarden in de Zwaanspreng.

In en rond het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor.

4.6.3 Afvoer van hemelwater en afvalwater

Voor de afvoer van vuilwater en hemelwater zijn binnen het plangebied meerdere typen stelsels aanwezig. In onderstaande tabel zijn de gebieden bij benadering ingedeeld.

Gemengd rioolstelsel   tussen de Zwaansprengweg en de Marchantstraat  
  tussen de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg  
Gescheiden rioolstelsel   tussen de Oude Apeldoornseweg en het Apeldoorns Kanaal  
Verbeterd gescheiden stelsel   Surinameweg  
IT-riolering (infiltratie-transport-riool)   Ten zuiden van Dubbelbeek  

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Bij het bepalen van de manier waarop het hemelwater wordt afgevoerd, hanteert de gemeente de Beslisboom voor Hemelwater. Deze beslisboom geeft de volgende voorkeursvolgorde voor het afvoeren van hemelwater:

 • 1. gebruik van hemelwater (in grijswatercircuit of door vegetatiedak);
 • 2. infiltratie in de bodem;
 • 3. afvoer naar oppervlaktewater;
 • 4. afvoer via rioolstelsel.
4.6.4 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Malkenschoten - Kayersmolen wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.