direct naar inhoud van 4.10 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

4.10 Archeologie

De gemeente Apeldoorn beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze archeologische beleidskaart, zoals hierna weergegeven, geeft inzicht in welke mate de kans bestaat om archeologische resten in de bodem aan te treffen.

Het plangebied bestaat uit gebieden met een lage, middelhoge en hoge trefkans. Aan deze trefkans is een vorm van vervolgonderzoek gekoppeld, die bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden vereist. Bij een lage trefkans kan worden volstaan met een archeologische quickscan. Afhankelijk van de resultaten kan een vervolgonderzoek worden aanbevolen. Bij een middelhoge trefkans is een bureauonderzoek verplicht dat kan worden gevolgd door een verplicht veldonderzoek. Bij een hoge trefkans is een archeologisch onderzoek verplicht, waarbij wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-von1_0020.jpg"

In voorliggend bestemmingsplan zijn de mogelijk aanwezige archeologische waarden beschermd door middel van twee dubbelbestemmingen. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie Hoog' is opgenomen op de gronden met een hoge trefkans. Op de gronden met een middelhoge trefkans is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie Middelhoog' opgenomen. In de regels zijn bepalingen opgenomen die bij de aanvraag voor een bouwvergunning een archeologisch rapport verplicht stellen. Daarnaast is op de betreffende gronden voor diverse werkzaamheden een aanlegvergunningenstelsel van toepassing. Voor de gronden die buiten de dubbelbestemmingen liggen, gelden algemene gebruiksregels voor strijdig gebruik.