direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen Malkenschoten en Kayersmolen-Zuid in het zuidelijk deel van Apeldoorn. Voor deze bedrijventerreinen vigeert mo-menteel een aantal, deels verouderde, planologische regelingen. Het merendeel van de vigeren-de bestemmingsplannen is gedateerd en de verschillende regelingen die in de bestemmings-plannen worden gehanteerd hebben onduidelijkheid, interpretatieproblemen en rechtsongelijk-heid tot gevolg. Actualisering is daarom wenselijk. Het actualiseren van het planologische regime voor het plangebied biedt daarnaast de mogelijkheid om aan te sluiten bij het landelijke in gang gezette traject van uniformering en digitalisering van bestemmingsplannen, waardoor een beter werkbare en handhaafbare situatie ontstaat.


Het doel van voorliggend bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' heeft overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Slechts ontwikkelingen die juridisch-planologisch reeds mogelijk zijn gemaakt, zijn meegenomen in dit bestemmingsplan.