direct naar inhoud van Artikel 25 Leiding - Gas
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

Artikel 25 Leiding - Gas

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor de bestemming Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse gastransportleiding.

25.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 25.1 mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de leiding worden gebouwd.

25.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 25.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 25.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemming, indien daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 36 opgenomen procedureregels van toepassing.

25.4 Aanlegvergunning
25.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning:

  • a. diepwortelende beplantingen of bomen te planten;
  • b. heiwerkzaamheden uit te voeren of op een andere manier voorwerpen in te graven of in te drijven;
  • c. grondwerkzaamheden uit te voeren;
  • d. oppervlakteverhardingen aan te brengen.
25.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 25.4.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
25.4.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar indien:

  • a. geen schade ontstaat aan de gasleiding en/of het doelmatig functioneren van die leiding niet in gevaar wordt gebracht;
  • b. de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht;
  • c. hierover vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.
25.4.4 Verwijzing procedureregels aanlegvergunning

Op het verlenen van aanlegvergunningen zijn de in artikel 36 opgenomen procedureregels van toepassing.