direct naar inhoud van Artikel 12 Gemengd - 2
Plan: Bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-von1

Artikel 12 Gemengd - 2

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport en sportvoorzieningen als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten sportvoorzieningen;
 • b. recreatie, niet zijnde verblijfsrecreatie;
 • c. sport- en recreatieondersteunende (dienstverlenende) voorzieningen, zoals praktijken voor fysio/manuele therapie, massage en medische sportkeuring, alsmede sauna's, zonnecentra, sportscholen en fitnesscentra;
 • d. restauratieve voorzieningen, voor zover ondersteunend en ondergeschikt aan sport en recreatie;
 • e. standplaats voor kampeerauto's;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. tuin en/of erf;
 • h. behoud en bescherming van monumentale bomen, ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom';
  met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.
12.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 12.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
12.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:

 • a. van het in lid 12.2 bepaalde dat bijgebouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bouwgrens indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;
 • b. van het in lid 12.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;
 • c. van het in lid 12.1 en lid 12.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 12.4 ontheffing van de gebruiksregels is verleend.
 • d. van het in lid 12.1 bepaalde teneinde al dan niet inpandige bedrijfswoningen van maximaal 600 m3 per afzonderlijke sport- en recreatieve accommodatie toe te staan.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 35 lid 35.1 opgenomen procedureregels van toepassing.

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Standplaats voor kampeerauto's
 • a. De grondoppervlakte van de standplaats als bedoeld in lid 12.1 onder e mag niet meer bedragen dan 750 m².
 • b. Het aantal kampeerauto's op de in lid 12.1 onder e bedoelde standplaats mag niet meer dan 5 bedragen.
12.5 Aanlegvergunning
12.5.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning binnen een afstand van 5 meter uit het hart van een monumentale boom ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom':

 • a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
 • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
 • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
 • e. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen ten gevolge hebben of kunnen hebben.
12.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 12.5.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • c. als bedoeld in lid 12.5.1 onder e, voor zover de artikelen 4.5.1 tot en met 4.5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening daarop van toepassing zijn.
12.5.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de monumentale boom niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die boom niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.