direct naar inhoud van 4.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

4.2 Waterhuishouding

4.2.1 Algemeen

De watertoets is ingesteld om het aspect water van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het bestemmingsplan voor Zuid betreft bestaande stedelijk gebied. Het plangebied is ca. 350 ha groot en bestaat voornamelijk uit woningen. Ver-der komen er (maatschappelijke) voorzieningen, detailhandel en op kleine schaal bedrijvigheid voor. Het plangebied bevindt zich niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

4.2.2 Grondwater

Er is in het plangebied geen grondwateroverlast die leidt tot problemen. De waterpartijen in het Staatsliedenkwartier zijn aangewezen als bergingsruimte voor grondwaterstandfluctuaties.

4.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied zijn de volgende oppervlaktewateren aanwezig:

  • De vijver in het Zuiderpark aan de Ruys de Beerenbrouckstraat;
  • De waterpartij in het Staatsliedenkwartier langs Goeman Borgesius-straat en Kayersdijk.

Ten zuiden van het plangebied lopen de Zwaanspreng en de Kayersbeek. Het is de bedoeling om in de toekomst deze laatste beek weer terug te brengen naar de historische loop, die grotendeels door het Zuiderpark loopt.

4.2.4 Afvoer van hemelwater en afvalwater

Op een enkele uitzondering na is het gehele gebied voorzien van een gemengd rioolstelsel. Hierin wordt het verzamelde afvalwater en hemelwater gezamenlijk getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. Uitzonderingen zijn een aantal woningen rondom de Fitislaan en het ROC aan de Laan van de Mensenrechten met in beide gevallen een gescheiden riolering voor afvalwater en hemelwater.

De gemeente Apeldoorn heeft recent een start gemaakt met het gescheiden inzamelen van afvalwater en hemelwater. In een aantal straten in de Brummelhof en Rivierenkwartier is hiervoor het regenwater afgekoppeld van de riolering door de aanleg van een infiltratie-transportriool. In de nieuwe ontwikkelingen aan de Ravenweg en rondom het Zuiderpark wordt ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd en wordt de infiltratiecapaciteit van de bodem benut.

4.2.5 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het voorontwerp van bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.