direct naar inhoud van Artikel 20 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

Artikel 20 Leiding - Hoogspanningsverbinding

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een boven- en/of ondergrondse hoogspanningsverbinding.

20.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 20.1 mogen, in afwijking van de andere aldaar voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd, met dien verstande, dat bestaande bouwwerken ten dienste van de overige in het plan begrepen bestemmingen eveneens zijn toegestaan.

20.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 20.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming, indien daardoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 31 opgenomen procedureregels van toepassing.

20.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door deze bestemming te verwijderen indien in voldoende mate verzekerd is dat de bovengrondse hoogspanningsleiding ondergronds wordt gebracht.