direct naar inhoud van Artikel 19 Kantoor - Uit te werken
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

Artikel 19 Kantoor - Uit te werken

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. tuin en/of erf;
 • d. verblijfsgebied;
 • e. ontsluitingswegen;
 • f. groenvoorzieningen en water;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

19.2 Uitwerkingsregels

Met toepassing van het in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalde werken burgemeester en wethouders de in lid 19.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende regels:

 • a. De te realiseren oppervlakte aan bebouwing mag niet meer bedragen dan 14.000 m2bruto vloeroppervlakte, met dien verstande dat de oppervlakte per gebouw niet meer mag bedragen dan 5.000 m2 bruto vloeroppervlakte.
 • b. De bouwgrenzen mogen uitsluitend worden overschreden door ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen luifels, overkappingen, overbouwingen en bouwwerken ten behoeve van de hoofdingang, waarvan de diepte niet meer dan 5 meter en de hoogte niet meer dan 3,50 meter bedraagt.
 • c. Voldaan moet worden aan de parkeernorm die geldt op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan.
 • d. De parkeervoorzieningen dienen ondergronds te worden gerealiseerd; uitsluitend indien wordt aangetoond dat dat fysiek onmogelijk is kan bovengronds parkeren worden toegestaan, met dien verstande dat dit in een gebouw dient plaats te vinden.
 • e. Burgemeester en wethouders kunnen in het uitwerkingsplan een regeling opnemen die hen bevoegd verklaart ontheffing te verlenen voor het overschrijden van de maximale hoogte met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten.
 • f. Burgemeester en wethouders kunnen in het uitwerkingsplan een regeling opnemen die hen bevoegd verklaart ontheffing te verlenen voor het overschrijden van de toegelaten oppervlakte per gebouw tot een maximum van 10.000 m2, voor zover dit het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld niet aantast en de totale te realiseren oppervlakte aan bebouwing niet wordt overschreden.
19.3 Bouwregels
 • a. Het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 19.1 dient te geschieden overeenkomstig een door burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan dat in werking is getreden en/of onherroepelijk is geworden.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het bouwen van bouwwerken vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het onder a bedoelde uitwerkingsplan, indien het bouwplan in overeenstemming is met het (voor)ontwerp-uitwerkingsplan en de realisatie ervan past binnen de economische en financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 31 opgenomen procedureregels van toepassing.