direct naar inhoud van Artikel 12 Sport
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

Artikel 12 Sport

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sport en sportvoorzieningen als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen;
  • b. kinderopvang;
  • c. evenementen;
  • d. nutsvoorzieningen;
  • e. behoud en bescherming van monumentale bomen, ter plaatse van de aanduiding "monumentale boom";

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

12.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 25 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercenta ge ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m
lichtmasten: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 6 m  

 
12.3 Ontheffing van de gebruiksregels
12.3.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 12.1 onder a bepaalde teneinde sporten en sportvoorzieningen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan ter plaatse is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met sporten en sportvoorzieningen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

12.3.2 Voorwaarden voor ontheffing

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

12.3.3 Verwijzing procedureregels ontheffing

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 31 opgenomen procedureregels van toepassing.